Category Archive for: ‘ေဆာင္းပါးမ်ား’

ဒုကၡအယူအဆ

0

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ဒုကၡကို ျမင္သာေအာင္ ျပေသာ၀ါဒျဖစ္၏။ ဒုကၡဟူသည္ ဆင္းရဲျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ႏုိင္၏။ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡသည္ ႐ုပ္ဒုကၡျဖစ္၏။ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡသည္ နာမ္ဒုကၡျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္သည္လည္း ဒုကၡ၊ နာမ္သည္လည္း ဒုကၡဟုဆုိရ၏။ ထုိ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္အေပါင္းအစုကုိ သတၱ၀ါဟူ၍လည္း သတ္မွတ္ၾက၏။ ဘ၀ဟူ၍လည္းေခၚဆုိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀သည္ပင္ ဒုကၡျဖစ္ေနေလေတာ့၏။ ဘုရားရွင္ကမူ လုိတာ မရျခင္းသည္လည္း ဒုကၡ၊ မလုိတာ ရရွိေနျခင္းသည္လည္း ဒုကၡ၊ ခ်စ္သူႏွင့္ မေပါင္းရျခင္းသည္လည္းဒုကၡ၊ မခ်စ္သူႏွင့္ေပါင္းသင္းေနထုိင္ရျခင္းသည္လည္း ဒုကၡ၊ ေမြးျခင္း အုိျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းသည္လည္း ဒုကၡ၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးသည္ ဒုကၡဟု ဒုကၡကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ဖြင့္ဆုိျပခဲ့၏။ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူသည္မွာ ဥပါဒါန္တုိ႔၏ စြဲလန္းႏုိင္ရာ ခႏၶာငါးပါးကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္၏။ တဏွာျဖင့္လည္း တပ္မက္စရာ၊ ဒိ႒ိျဖင့္လည္း စြဲလန္းစရာခႏၶာငါးပါးကို ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆုိရ၏။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပလွ်င္ […]

Read More →  

အနိစၥအယူအဆ

0

ဗုဒၶဘာသာအယူအဆသည္ မတည္ၿမဲျခင္း အနိစၥတရားကုိ  အေျခခံထား၏။ အနိစၥသည္ ဘ၀မွာ မျငင္းဆန္ႏုိင္ မေရွာင္လႊဲႏုိင္ေသာ သေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္၏။ အရာရာတုိင္းသည္ ဤအနိစၥတရားမွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေခ်။ လူသားတုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာအရာမ်ားကို ဗုဒၶဘုရားရွင္က ေၾကျငာခဲ့၏။ ၎တုိ႔မွာ လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အုိရျခင္း၊ နာရျခင္း၊ ေသရျခင္းတို႔ျဖစ္၏။ ထုိသေဘာတရားမ်ားကုိ မည္သည့္တန္ခုိးရွင္မွ် လြန္ဆန္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ဤတရားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခြင့္ေတာ့ ရွိ၏။ နိဗၺာန္ေရာက္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိလည္း ဘုရားရွင္က ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့၏။ ဟိႏၵဴ၀ါဒကလည္း ဘ၀၏မတည္ၿမဲမႈသေဘာတရားကုိ ယံုၾကည္လက္ခံပါ၏။ သို႔ေသာ္ လက္ခံပံုခ်င္းကေတာ့ မတူ။ ဟိႏၵဴ၀ါဒအရ အနိစၥသေဘာတရားကုိ ကုိယ့္သႏၲာန္တြင္ ကိန္း၀ပ္ေနေသာ ထာ၀ရအတၱႏွင့္ ေပါင္းစည္းခြင့္ရလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆ၏။ ယင္းထာ၀ရအတၱသည္ မည္သည့္အခါမွ် မေသ၊ အစဥ္အၿမဲတည္၏၊ အခုိင္အမာ ရွိ၏။ အတၱသည္ သတၱ၀ါတိုင္း၏သႏၲာန္တြင္ တည္ရွိေသာ […]

Read More →  

အနတၱအယူအဆ

0

ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အတၱကုိ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ယူဆေလ့ရွိၾက၏။ အခ်ိဳ႕က ထာ၀ရအတၱအျဖစ္ယူဆၾက၏။ အခ်ိဳ႕က မာနအေျခခံေသာ အတၱအျမင္ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕က ပညတ္အျဖစ္ျဖင့္ ငါ ဆုိေသာအယူအဆမ်ိဳးျဖစ္၏။ ငါလို႔ ေျပာ႐ံုမွ်သည္ အတၱ၊ မာနတို႔ႏွင့္မသက္ဆုိင္ပါ။ ဘုရား ရဟႏၲာတုိ႔သည္ပင္ ငါဘုရား စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိသံုးစြဲ႐ုိး ဧကန္ရွိ၏။ သံုးစြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ အတၱမျဖစ္၊ အထင္အျမင္အယူအဆကုိက ငါ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု စြဲယူထားမွသာ အတၱဟုဆုိရ၏။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အျခားဘာသာတုိ႔ႏွင့္ လံုး၀မတူေအာင္ ကြဲျပားခ်က္မွာ အနတၱအယူအဆပင္ျဖစ္၏။ အျခားဘာသာမ်ားက အတၱကုိ အေျခခံထား၏။ ဗုဒၶ၀ါဒက အနတၱကို ဗဟုိျပဳ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိ၏။ ဗုဒၶဘာသာသည္ အျခားဘာသာတုိ႔ အားကုိးအားထားျပဳေသာ ထာ၀ရအတၱအယူအဆကို လက္မခံေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ တည္ၿမဲေသာအရာဟူ၍ ဘာတစ္ခုမွ်မရွိ။ အရာရာတုိင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးျခင္းတြင္ လမ္းဆံုးလ်က္ရွိ၏။ လက္ေတြ႔က်က် ေတြ႔သိခံစားႏုိင္မႈမရွိေသာအရာမ်ားကုိ မွန္းဆေမွ်ာ္ေခၚေနရမည့္အစား ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္တြင္ အမွန္တရားကုိ […]

Read More →  

ပုဂၢိဳလ္(၄)မ်ိဳး (၂)

0

ဒုတိယပုဂၢိဳလ္က အညစ္အေၾကး ရွိလဲရွိတယ္၊ ရွိမွန္းလဲသိတယ္။ ကိေလသာေတြ မဂ္နဲ႔ မပယ္ရေသးေတာ့ အညစ္အေၾကးေတာ့ ရွိေနတယ္။ ရွိတာကိုလဲ ရွိမွန္းသိေနေတာ့ ေဆးမွ ေၾကာမွ၊ လံု႔လ၀ီရိယေလွ်ာ့လို႔ မေတာ္ဘူးဆိုတဲ့စိတ္လာမယ္။ ဒီလုိပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ လံု႔လ၀ီရိယ မေလွ်ာ့ဘဲ ေဆးေၾကာတဲ့အတြက္ ေသသည္၏အျခားမဲ႔၌ နိဗၺာန္ သို႔မဟုတ္ သုဂတိသြားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို ျမတ္တဲ့အထဲ ထည့္လုိက္တယ္။ ပုထုဇဥ္ဆုိေတာ့ အညစ္အေၾကးက ပင္ကုိအားျဖင့္ ရွိေနတာပဲ။ အဲဒါကို ၀ိပႆနာေရနဲ႔ ေဆးေၾကာေပးရတယ္။ ေဆးေၾကာေတာ့ စင္ၾကယ္တာေပါ့။ ဒီလုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိ ကၽြတ္ထုိက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္(ဘဗၺပုဂၢိဳလ္)လို႔ အ႒ကထာဆရာ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ညစ္ေပေနတဲ့ ေၾကးဖလားတစ္လံုး၀ယ္ခဲ့ၿပီး သံုးလဲသံုးေဆာင္၊ ပြတ္လဲ ပြတ္တုိက္မယ္၊ သန္႔ရွင္းလံုၿခံဳတဲ့ေနရာမွာလဲထားမယ္ဆုိရင္ ဒီေၾကးဖလားဟာ သန္႔ရွင္းသထက္ သန္႔ရွင္းလာမယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ အညစ္အေၾကးပါတဲ့ပုထုဇဥ္ဟာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္ေတြနဲ႔ ေဆးလိုက္တဲ့အခါ စင္ၾကယ္သြားတယ္။ ၀ိပႆနာလုပ္ေနရင္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေအာင္လုပ္ေနရင္ ကုိယ့္မွာရွိေနတဲ့ ကိေလသာ […]

Read More →  

ပုဂၢိဳလ္(၄)မ်ိဳး (၁)

0

အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ထံမွ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အပါအ၀င္ ရဟန္းေတာ္ေတြက တရားနာခ်င္ၾကလို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ မေထရ္ျမတ္က ေဟာေတာ္မူတာ။ ေလာကမွာ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးရွိတယ္တဲ့။ ၁။ ကိေလသာ ရွိလ်က္ ရွိမွန္း မသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္။ ၂။ ကိေလသာ ရွိလ်က္ ရွိမွန္းသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္။ ၃။ ကိေလသာမရွိဘဲလ်က္ မရွိမွန္းမသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္။ ၄။ ကိေလသာအညစ္အေၾကးမရွိတာကို မရွိမွန္းသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္။ ဒီေတာ့ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေျပာပါဦးဘုရားလို႔ ေလွ်ာက္လို႔ အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္က ရွင္းျပတယ္။ ပထမပုဂၢိဳလ္- ကိေလသာအညစ္အေၾကး ရွိပါလ်က္ ရွိမွန္းမသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ယုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲတဲ့။ ဒုတိယပုဂၢိဳလ္က ကိေလသာျမဴေမွး အညစ္အေၾကးေတြ ရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ သိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္။ တတိယပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ကိေလသာပါးရွားလို႔ မရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲ။ မရွိမွန္းမသိဘဲျဖစ္ေနတယ္။ သူလဲ ယုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲတဲ့။ သူ႔မွာ ကိေလသာေတာ့ နည္းတယ္၊ လံုး၀မရွိေအာင္ မဂ္နဲ႔ပယ္ထားတာမဟုတ္ေပမယ့္ ငုတ္ေနတယ္။ အနည္းငယ္ေလာက္သာ ရွိတာကို သူ႔ကုိယ္သူမသိဘဲျဖစ္ေနတယ္။ […]

Read More →  

ေရွးဦး ဗုဒၶဘာသာ

0

ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး မၾကာမီ အရွင္မဟာကႆပ ဦးေဆာင္လ်က္ ရဟႏၲာ(၅၀၀) ျဖင့္ ပထမသဂၤါယနာတင္ပြဲကို ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အရွင္ဥပါလိက ၀ိနည္းပိဋကကို ျပန္ဆုိခဲ့ၿပီး အရွင္အာနႏၵာက သုတၱန္ပိဋကကုိ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ထုိမေထရ္ႏွစ္ပါး ရြတ္ဖတ္ျပန္ဆုိသမွ် အားလံုးကုိ တက္ေရာက္သူသံဃာမ်ားက သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး အလြတ္ျပန္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ႏႈတ္တိုက္ရြတ္ဆုိၿပီး ေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္(၂၀၀)ေက်ာ္သည္အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္။ ရာစုႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ မူလဗုဒၶဘာသာ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳပ်က္ခဲ့ရသည္။ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ ပထမသဂၤါယနာတင္အၿပီး ႏွစ္ (၁၀၀)တြင္ ေ၀သာလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ပြဲၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာကိုထိန္းသိမ္းေသာသံဃာမ်ားႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ သံဃာမ်ားအၾကား ျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသံဃာမ်ားက မဟာသံဃိကအမည္ျဖင့္ ဂုိဏ္းသီးျခားခြဲထြက္ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမာက္ပိုင္းအာရွႏုိင္ငံမ်ား၌ ရွိေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အစဥ္အလာထိန္းသိမ္းေရးသံဃာမ်ားသည္ စထ၀ီရ၀ါဒ (Sthaviravada) အျဖစ္ျဖင့္ […]

Read More →  

မလုပ္မျဖစ္ေတာ့လဲ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရသည္

0

ဤအရွင္သည္ စာေရးျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေပသင္ၾကားျခင္းကုိ ၀ါသနာထံုေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘ၀ေပးတာ၀န္မ်ား က်ေရာက္လာသျဖင့္ မလႊဲသာ မေရွာင္သာဘဲ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္းဘက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွလည္း စာေပသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တပ္အားသမွ် ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး ျဖစ္သည့္ႏွစ္မွစတင္၍ မုိးကုတ္၀ိပႆနာ ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္အေျခခ်ေဆာင္ရြက္ရင္း ၀ါတြင္းကာလတြင္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းကို အဆင့္သံုးဆင့္ခြဲျခားကာ ႏွစ္စဥ္သင္ၾကားလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ႏွစ္၀ါတိတိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္မွာ ယခုလာမည့္၀ါတြင္းကာလတြင္ ထုိသင္တန္းကို မဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာသင္ၾကားသည့္ေက်းဇူးက ပဌာန္းဆက္ကာ လွမ္းေထာက္ပံ့လုိက္သည္ဟု ဆုိရမည္လားမသိ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အုိင္စီစီအာ အဖြဲ႔မွ အဘိဓမၼာပိုင္းဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အထူးပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ၀ါကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ါကၽြတ္မွသာလွ်င္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလာခဲ့ေသာ ၀ါတြင္းကာလဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းကို ယခုလာမည့္၀ါတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလာခဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ […]

Read More →  
Page 20 of 36« First...10«1819202122»30...Last »