သစၥာသိၿပီးမွ လွဴပါ

0

လွဴၾကတန္းၾကတဲ့အခါမွာဘယ္လုိလွဴမွ ဒုကၡသစၥာ ျပန္မရတဲ့အလွဴျဖစ္မလဲဆုိတာ သိဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုကၡလြတ္ေၾကာင္းအလွဴျဖစ္ေအာင္ လွဴနည္းစနစ္ေလးေတြကို မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အာေဘာ္မပ်က္ ဆက္လက္တင္ျပေပးမယ္။

အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ – လူခႏၶာ နတ္ခႏၶာ ဘယ္ခႏၶာမဆုိ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းဆုိတာ အ၀ိဇၨာမူတည္တာပဲ။ သစၥာေလးပါးမသိတဲ့ အ၀ိဇၨာ။ အတိတ္က သစၥာေလးပါးမသိတဲ့အ၀ိဇၨာနဲ႔ ေနထုိင္ခဲ့ရတာ။ ကုသုိလ္ျပဳေတာ့ သခၤါရ။ ကုသိုလ္ပင္ ျပဳေသာ္လဲ ၀ိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေ၀ဒနာ ခႏၶာငါးပါးဘက္ကုိ လာစပ္တယ္။ သစၥာမသိတဲ့ အ၀ိဇၨာနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုသုိလ္ဟာ ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာတရားသာ ရတယ္လုိ႔ မွတ္လုိက္ပါ။ ဘယ္လုိကုသုိလ္ ဒုကၡသစၥာရလဲဆုိရင္ သစၥာမသိတဲ့ အ၀ိဇၨာခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္တဲ့ကုသုိလ္ဟာ ဒုကၡသစၥာပဲရတယ္။

အခု လက္ရွိဘ၀မွာ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ ခြဲလို႔ကုိမရေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔ ဒီလို ဒုကၡသစၥာနဲ႔ အတူေနေနရတာလဲဆုိေတာ့ ကုသုိလ္လုပ္ရင္ ဒီလုိ ဒုကၡသစၥာခႏၶာငါးပါးႀကီး ရမယ္ဆုိတာ မသိလို႔။ အုိမႈ နာမႈ ေသမႈ မကင္းဘူးဆုိတာ မသိတဲ့ အ၀ိဇၨာနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ သခၤါရ။ မသိတာက အ၀ိဇၨာ၊ မသိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ကုသုိလ္လုပ္တာက သခၤါရ။ ဘာသစၥာလဲဆိုရင္ သမုဒယသစၥာ။ သစၥာမသိဘဲ ျပဳတဲ့ ကုသုိလ္က သမုဒယသစၥာ။ ဒါျဖင့္ ေဟာဒီခႏၶာငါးပါးႀကီးက သမုဒယသစၥာလုပ္လုိ႔ ရတဲ့ ဒုကၡသစၥာ။ ဒါေၾကာင့္ `အသိေရွ႕ထားၿပီး အလွဴေနာက္ထားပါ´လုိ႔ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေလးေလးနက္နက္ မိန္႔ေတာ္မူတာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ ျဖစ္သြားမွာစိုးလို႔။ အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာသည္ သမုဒယသစၥာ။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက မလွဴနဲ႔လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သစၥာ အသိကေလး လုိေနေသးလို႔။ သစၥာမသိဘဲနဲ႔ လွဴခဲ့ေသာ္ ဒုကၡသစၥာရမယ္။ အ၀ိဇၨာသခၤါရေၾကာင့္ သူေက်းဇူးျပဳလုိက္တဲ့ ၀ိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ ဒုကၡသစၥာ။ ဒါ ဘယ္သူေတြရတဲ့ ဒုကၡသစၥာလဲဆုိေတာ့ မသိလွဴသမားေတြ လွဴလုိ႔ရတဲ့ဒုကၡသစၥာ။ `သိၿပီးရင္ေတာ့ လွဴေတာ့ေဟ့´လို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးက တုိက္တြန္းေတာ္မူပါတယ္။

လွဴေတာ့ ေငြကုန္တယ္။ သစၥာမသိဘဲနဲ႔ လွဴလုိ႔ ဟုိဘက္ ဒုကၡသစၥာရေတာ့ လူပန္းတယ္။ ေငြကုန္လူပန္းအလွဴပဲ။ မသိလွဴသမားလွဴရင္ ၀ိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ ခႏၶာငါးပါး၊ ဒုကၡသစၥာရတယ္။ ဒီခႏၶာႀကီးဟာ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ သိၿပီဆုိရင္ေတာ့ အ၀ိဇၨာက ၀ိဇၨာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိခႏၶာ ဒုကၡသစၥာမွန္း ၀ိဇၨာနဲ႔သိတာ။ လက္ရွိခႏၶာ ဒုကၡသစၥာမွန္းသိေတာ့ ၀ိဇၨာဉာဏ္ရတယ္။ ၀ိဇၨာဉာဏ္ရေတာ့ ေနာက္ဘ၀ လုိခ်င္တဲ့ သခၤါရေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ၀ိဇၨာဉာဏ္ရေတာ့ ဘ၀ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ သိထားၿပီ။ ဒီလုိသိေတာ့ အ၀ိဇၨာ ခ်ဳပ္သြားတယ္။ သခၤါရအလုပ္လဲ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလုိသိၿပီဆုိရင္ လွဴေတာ့တဲ့။ ေနာက္ခႏၶာဒုကၡသစၥာႀကီးကုိ မလိုခ်င္ မရခ်င္လို႔ ဒုကၡလြတ္ရာသာ ရခ်င္လုိ႔ လွဴဒါန္းပါ၏လို႔ေျပာင္းလုိက္။ ဒုကၡသစၥာႀကီးကုိ မလိုခ်င္တာသည္ ၀ိဇၨာ၊ ဒုကၡသစၥာႀကီး ေနာက္တစ္ခါ မလုိခ်င္လို႔ လွဴဒါန္းပါ၏ဆုိေတာ့ နိဗၺာန္ရတယ္။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Leave a Reply