အေတြးသီ၀ရီမွတ္စု

0

ဘ၀ေျပာင္းလဲလုိေသာ္

ေျပာင္းရဲမွ ေျပာင္းလဲမည္။ မေျပာင္းရဲရင္ မေျပာင္းလဲဘူး။ (ရံခါမွန္သည့္သီ၀ရီ)

အမွား အမွန္

အမွန္မွာ မွားေနသည္။ (အမ်ားလက္ခံထားသည့္အမွန္တရားသည္ ရံခါ မွားေနတတ္သည္။)

စိတ္စြမ္းအား

႐ုိးေျဖာင့္တဲ့စိတ္ အင္အားေတြ ျပည့္ေနတယ္။

ျဖဴစင္တဲ့စိတ္ ခြန္အားေတြ ျပည့္ေနတယ္။

ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ စြမ္းအားေတြ ျပည့္ေနတယ္။

သတၱိေကာင္း

သတၱိဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာလဲ ရွိတယ္၊ မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာလဲ ရွိတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာရွိတဲ့ သတၱိက သတၱိဆုိး၊ ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့သတၱိကမွ သတၱိေကာင္း။

Leave a Reply