ေတြးလံုးေလးမ်ား

0

လူဆုိးလူေကာင္း

လူေတြဆုိးတယ္ေျပာတုိင္းလဲ လူဆုိးမဟုတ္၊ လူေတြေကာင္းတယ္ေျပာတုိင္းလဲ လူေကာင္းမဟုတ္။

သူတကယ္ဆုိးမွ လူဆိုး၊ သူတကယ္ေကာင္းမွ လူေကာင္း။

ပုတ္ခတ္

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဟုတ္အဟတ္ထင္ေနရင္ေတာ့ သူမ်ားအေပၚ ပုတ္ခတ္တဲ့စကားေတြသာ အထြက္မ်ားတယ္။

ေမတၱာ

ေလာကမွာ ေမတၱာေလာက္ ေကာင္းေသာအရာ ဘာမွမရွိဘူး။

သူေတာ္ေကာင္းလက္နက္

သူေတာ္ေကာင္းေတြက က်ည္ဆန္မလုိတဲ့လက္နက္ကုိကုိင္တယ္။ အဲဒါဟာ ေမတၱာလက္နက္ပဲ။

မၿမဲျခင္း

သူ သည္လဲ အၿမဲတမ္း သူ ျဖစ္မေနႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ငါ သည္လဲ အၿမဲတမ္း ငါ ျဖစ္မေနႏုိင္ပါ။ တစ္ေန႔ သူ မဟုတ္ေသာအရာ ငါ မဟုတ္ေသာအရာသို႔ ေျပာင္းသြားၾကရဦးမည္သာတည္း။

Leave a Reply