အေတြးဒုိင္ယာရီ

0

ႀကိဳးစားျခင္းရလဒ္

တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ပံုမွန္ ႀကိဳးစားပါ၊ တစ္ေရြ႕တစ္ေရြ႕ ပံုမွန္ တုိးပြားလာမည္။

ေရာင့္ရဲျခင္း

ေရာင့္ရဲလုိက္စမ္းပါ။ ေရာင့္ရဲမႈမရွိတဲ့ ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္ရရ မျပည့္စံုဘူး။ ေရာင့္ရဲမႈရွိတဲ့ဘ၀မွာ ရတာေလးနဲ႔ ျပည့္စံုေနတယ္။

ေျပာင္းျပန္

ေအာင္ျမင္ဖို႔က အလြန္ခက္ခဲ၏၊ ေႏွးေကြး၏။ က်႐ႈံးဖုိ႔က အလြန္လြယ္ကူ၏၊ လွ်င္ျမန္၏။

အစုန္ႏွင့္ အဆန္

ကုသုိလ္က အဆန္လမ္း၊ အားစုိက္ေလွာ္ခတ္ေနမွ ဆန္တက္၏။ အကုသုိလ္က အစုန္လမ္း၊ အထူး ေလွာ္ခတ္ေနစရာမလုိ၊ အလုိလုိ စုန္ဆင္း၏။

တစ္ျခားစီ

တရားသေဘာနဲ႔ အမ်ားသေဘာက တစ္ျခားစီပဲ။

Leave a Reply