နိဗၺာန္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း

0

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ရဟန္းတို႔ကို`နိဗၺာနၪၥ ဘိကၡေ၀ ေဒေသႆာမိ နိဗၺာနဂါမိၪၥ မဂၢံ´ လုိ႔ေဟာေတာ္မူလုိက္တယ္။ အဓိပၸါယ္က နိဗၺာန္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကုိ ငါဘုရား ေဟာမယ္တဲ့။ `ကတမၪၥ ဘိကၡေ၀ နိဗၺာနံ ေယာ ဘိကၡဳ၊ ရာဂကၡေယာ ေဒါသကၡေယာ ေမာဟကၡေယာ၊ ဣဒံ ၀ုစၥတိ ဘိကၡေ၀ နိဗၺာနံ´ `ရာဂါ ေဒါသ ေမာဟကုန္လို႔ရွိရင္ နိဗၺာန္ပါပဲ´။ ရာဂဆုိတာ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ေဒါသဆုိတာ ျပစ္မွားျခင္း၊ ေမာဟဆုိတာ မသိျခင္း။ အာ႐ံုေကာင္းနဲ႔ေတြ႔လုိ႔ ႏွစ္သက္တာက ရာဂ၊ အာ႐ံုဆုိးနဲ႔ေတြ႔လုိ႔ စိတ္ေတြ မခံသာတာ ျပစ္မွားတာက ေဒါသ၊ အာ႐ံုေတြေတြ႔လုိ႔ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဒုကၡသစၥာလုိ႔မသိတာက ေမာဟလုိ႔မွတ္လုိက္ပါ။ ဒီသံုးမ်ိဳးကုန္သြားတာက နိဗၺာန္ပါ။

`ကတေမာ စ ဘိကၡေ၀ နိဗၺာနဂါမိၪၥ မေဂၢါ` နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းက ဘာလဲဆုိေတာ့ သမၼာဒိ႒ိ- အမွန္အကန္ ျမင္လုိ႔ရွိရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းပါပဲ။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဒုကၡသစၥာ အမွန္အကန္ျမင္ရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းပဲ။ အမွန္အကန္ျမင္လို႔ ျမင္တဲ့တရားအေပၚမွာ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ေတြကုန္သြားရင္ နိဗၺာန္။ ဒါျဖင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ကုန္တာက နိဗၺာန္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္က သမၼာဒိ႒ိ။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္က ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ဆက္ေနလို႔ရွိရင္ ျဖစ္ေၾကာင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပတ္သြားလုိ႔ရွိရင္ ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ေနသေရြ႕ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ၀ဋ္လည္တဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ခ်ဳပ္တဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကေတာ့ ခႏၶခ်ဳပ္ေၾကာင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ၀ဋ္ကၽြတ္တဲ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္။ ရာဂါ ေဒါသ ေမာဟကုန္ေအာင္ အမွန္အကန္ျမင္တဲ့ သမၼာဒိ႒ိသည္ နိဗၺာန္္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္ေနလုိ႔ရွိရင္ ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္းလို႔ မွတ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္သြားလုိ႔ရွိရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းေပါ့။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျပတ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က်ေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္။ ဒါျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုမွ နားမလည္ရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းလဲ နားမလည္ဘူး၊ ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္းလဲ နားမလည္ဘူး။

စက္၀ုိင္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ အကြက္(၁) သမုဒယသစၥာေၾကာင့္ အကြက္(၂) ဒုကၡသစၥာျဖစ္ရတယ္။ အ၀ိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘ၀ (၁)နံပါတ္တရားေတြဟာ သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတရားေတြပဲ။ ဒီတရားေတြက အခုေပၚတာမဟုတ္ဘူး၊ အတိတ္ဘ၀က ေပၚခဲ့တာ။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္အေၾကာင္း ငါးပါးလုိ႔ ျပထားတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြက မွားျပစ္ငါးခုပဲ။ ဘယ္လုိမွားခဲ့ၾကလဲဆုိရင္ သမုဒယသစၥာေတြလုပ္၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းေတြလုပ္လို႔ မွားခဲ့ၾကတာ။ အတိတ္ဘ၀ အ၀ိဇၨာက သစၥာေလးပါးမသိ၊ ျပဳခ်င္သလုိျပဳတာက သခၤါရ။ လူနတ္ျဗဟၼာျဖစ္ေၾကာင္းဆုေတာင္းၿပီး ကုသိုလ္ျပဳေတာ့ ပုညာဘိသခၤါရ၊ သားေရးသမီးေရး စီးပြားေရးအတြက္ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ေတြလုပ္ေတာ့ အပုညာဘိသခၤါရေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ မသိလုိ႔လုပ္ခဲ့ၾကတာ။ မသိတာက အ၀ိဇၨာ၊ ျပဳလုပ္တာက သခၤါရ။ လုပ္႐ံုတင္မကဘူး၊ လုပ္တဲ့အခုိက္မွာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ သာယာတဲ့ တဏွာကလဲ ပါေသးတယ္။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ စြဲလန္းတဲ့ ဥပါဒါန္ကလဲ ပါေသးတယ္၊ ကာယကံ ၀စီကံေတြနဲ႔လဲ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အတိတ္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီငါးခုဟာ သမုဒယသစၥာ၊ အတိတ္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၊ အတိတ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာငါးပါးလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

သမုဒယသစၥာႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး စုတိမေန ေသလြန္လို႔ (၂)နံပါတ္ ဒုတိယဘ၀ေရာက္ေတာ့ ၀ိညာဏ္ နာမ္႐ုပ္ သဠာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ ခႏၶာငါးပါး ေပၚလာတယ္။ ဒုကၡသစၥာပဲ။ ဒီခႏၶာငါးပါးကေတာ့ မလြဲမေသြ ေတြ႕ရမယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ အတိတ္က မုိက္ထားတဲ့ မုိက္ျပစ္ေတြ သင့္ေနတာပဲ။ မုိက္ထားတာက သမုဒယသစၥာ၊ မုိက္ျပစ္သင့္တာက ဒုကၡသစၥာ။ ပစၥဳပၸန္ဒုကၡသစၥာ။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာ။ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးအျခင္းအရာ ငါးပါးလုိ႔လဲ ျပထားတယ္။ ဒုကၡသစၥာပဲတဲ့။ ဇာတိျဖစ္တဲ့ ပဋိသေႏၶ၀ိညာဏ္ဆုိတာ ဒုကၡသစၥာ၊ ဇရာမရဏ ဒုကၡသစၥာ။ ခႏၶာငါးပါး ရလုိက္တာနဲ႔ ပဋိသေႏၶေနမႈ အုိမႈ နာမႈ ေသမႈဟာ အကုန္ပါၿပီးသားပဲ။ ဒီဒုကၡသစၥာကို ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမသင့္လုိ႔ ရတာလားဆုိရင္ မဟုတ္ဘူး၊ ေရွးအတိတ္ဘ၀က မုိက္ခဲ့လုိ႔ မုိက္ျပစ္သင့္ေနတာ။ အခု ဘာနဲ႔အတူေနရတာလဲဆုိရင္ ဒုကၡသစၥာ ခႏၶာငါးပါးနဲ႔ အတူေနေနရတာ။ ယခု ဒုကၡသစၥာ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္နဲ႔ ေနေနရၿပီ။ ဒီဒုကၡသစၥာကုိေတာ့ ထားပစ္ခဲ့လုိ႔ မရဘူး။ အုိတာ နာတာ ေသတာေတြ ထားပစ္ခဲ့လို႔ မရေတာ့ဘူး။ မုိက္ထားတဲ့ မုိက္ျပစ္သင့္လုိ႔ အတူမေနခ်င္ေပမယ့္ ေနေနရမွာပါပဲ။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Leave a Reply