နိဗၺာန္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း (၂)

0

ေရာက္ေနတဲ့ဘ၀မွာ ခႏၶာဒုကၡသစၥာႀကီးကို မသိေသးလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ မသိတဲ့အတုိင္း အ၀ိဇၨာ ျပန္လာဦးမွာေသခ်ာတယ္။ မသိေတာ့ ကုိယ့္ဘ၀ကိုယ္ အရေတာ္လွၿပီဆုိၿပီး ေပ်ာ္ေနတာက တဏွာ။ ဒီသား ဒီမယား ဒီစီးပြားဥစၥာေတြနဲ႔ မခြဲခ်င္တာက ဥပါဒါန္။ ကာယကံ ၀စီကံနဲ႔ ျပဳတဲ့ ေစတနာ သခၤါရေတြက ကမၼဘ၀။ ဒါျဖင့္ (၂)နံပါတ္ထဲက သမုဒယသစၥာေတြ ေပါက္ဖြားလာေတာ့ (၃)နံပါတ္ တရားေတြ ျဖစ္လာတယ္။ (၂)ထဲက (၃)ေပါက္ဖြားလာတယ္။ ဒုကၡသစၥာထဲက သမုဒယသစၥာ ေပါက္ဖြားတာပဲ။ ငါးခုေတာင္ ေပါက္ဖြားလာတာ။ ဘယ္ကာလမွာ ေပါက္ဖြားတာလဲဆုိေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ ေပါက္ဖြားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအျခင္းအရာ ငါးပါးလို႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္လႊာပဲ။ သစၥာအားျဖင့္ သမုဒယသစၥာျပန္ေပၚလာတာ။

ဒါကုိ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက `နဂိုအနာမွ မေပ်ာက္ေသးဘူး၊ ေနာက္အနာေပါက္ေၾကာင္းေတြ ထပ္ၿပီးေပၚလာတယ္´တဲ့။ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာငါးပါးထဲက သမုဒယသစၥာ ငါးပါးေပၚလာတယ္။ ဒီငါးပါးကို အနာဂတ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာ ငါးပါးလို႔နာမည္ေပးလုိက္ရင္လဲ မလြဲပါဘူးတဲ့။ ေပၚတာကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာေပၚတယ္၊ သို႔ေသာ္ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ အက်ိဳးမေပးဘူး။ အနာဂတ္ဘ၀မွာ သြားၿပီး အက်ိဳးေပးမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အနာဂတ္အေၾကာင္းဆုိရင္လဲ မလြဲပါဘူးတဲ့။ ေပၚတာက ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၊ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ အက်ိဳးေပးက အနာဂတ္မွာ။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ အနာဂတ္အက်ိဳးေပၚလာမယ္။ (၃)နံပါတ္ ျမားေလးက ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအျခင္းအရာေတြ လုပ္လုိ႔ရွိရင္ အနာဂတ္ဒုကၡေတြနဲ႔ ဆက္ေတာ့မွာပဲ ဆုိတာ ျပထားတယ္။ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း အျခင္းအရာငါးပါးကို ခ်ဳပ္ေအာင္ ၿငိမ္းေအာင္ သိမ္းေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ ေနာက္ထပ္ ခႏၶာ ဒုကၡသစၥာ ေပၚမွာပဲ။ ေပၚလို႔ရွိရင္ အဲဒီဒုကၡသစၥာထဲက အရင္လုိပဲ သမုဒယသစၥာေတြ ပြားဦးမွာ။ ပြားလုိ႔ရွိရင္ျဖင့္ လည္လို႔ ပတ္လုိ႔ ၿပီးႏုိင္တယ္မရွိ ေတာက္ေလွ်ာက္ လည္ေတာ့မယ္။ မလည္ခ်င္လုိ႔ရွိရင္ (၂)နဲ႔ (၃)မကူးပါေစနဲ႔။ (၂)ထဲက (၃)မေပါက္ဖြားပါေစနဲ႔။ ေပါက္ဖြားလို႔ရွိရင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေပါက္ဖြားလုိ႔ရွိရင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း၊ ခႏၶာခ်ဳပ္ေၾကာင္းပဲ။ (၃)တရားေတြ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ရင္ (၄)နံပါတ္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းလုိ႔မွတ္လုိက္ပါ။

အစပုိင္းက စကားနဲ႔ ျပန္ဆက္ရမယ္ဆုိရင္ ရာဂါ ေဒါသ ေမာဟ ကုန္တာကုိ နိဗၺာန္။ (၂)ထဲက (၃)နံပါတ္တရားေတြ မေပါက္ဖြားတာပဲ။ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ကုန္ေတာ့ (၃)နံပါတ္ သမုဒယသစၥာေတြ သတ္ၿပီးသားျဖစ္သြားတယ္။ သမုဒယသစၥာေသသြားေတာ့ (၄)နံပါတ္ ဒုကၡသစၥာ လာစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒုကၡေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေတာ့ ဒုကၡသိမ္းတာ နိဗၺာန္ပဲ။ (၂)ထဲက (၃)မေပါက္ဖြားတာ နိဗၺာန္ပဲတဲ့။ (၂)ခႏၶာငါးပါးမွာတင္ရပ္ၿပီး လမ္းဆံုးသြားရမယ္။ (၃)နံပါတ္တရားေတြ မေပၚဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ (၃)ေပါက္ဖြားရင္ေတာ့ သမုဒယသစၥာတည္ေထာင္မိသြားတယ္။ သူ႔ကိုတည္ေထာင္မိရင္ (၄)ဒုကၡသစၥာ မျငင္းသာ မဆန္သာ ခံရလိမ့္မယ္။ (၂)ထဲက (၃)မေပါက္ဖြားလို႔ရွိရင္ နိဗၺာန္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္၊ ေပါက္ဖြားလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္မယ့္ပုဂၢိဳလ္လို႔ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ျပန္အကဲခတ္ႏုိင္တယ္။ (၃)က သမုဒယသစၥာ (၄)က ဒုကၡသစၥာ။ ဒါျဖင့္ ရာဂါ ေဒါသ ေမာဟကုန္တာနိဗၺာန္၊ ပဋိစၥသမုပါဒ္စက္၀ုိင္းအလုိျဖင့္ (၂)ထဲက (၃)မေပါက္ဖြားတာ နိဗၺာန္။ (၃)သမုဒယနဲ႔ (၄) ဒုကၡခ်ဳပ္တာပဲ။ ဒါျဖင့္ နိဗၺာန္ရပါ့မလားလုိ႔ သူမ်ားေမးေနစရာမလုိဘူး၊ (၃)မလာရင္ နိဗၺာန္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ၿပီ။ ကုိယ္တိုင္သိ ကုိယ္တိုင္ျမင္ႏုိင္တဲ့ တရားပဲ (သႏၵိ႒ိေကာ)။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက နိဗၺာန္နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေဟာေနတာ။ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟခ်ဳပ္တာ နိဗၺာန္တဲ့။ တဏွာသိမ္းနိဗၺာန္၊ ခႏၶာသိမ္းလဲ နိဗၺာန္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္၀ုိင္းက နိဗၺာန္ရမယ္ဆုိရင္လဲ ရမယ္လုိ႔ ျပတယ္၊ မရဘူးဆုိရင္လဲ မရဘူးလုိ႔ ျပတယ္။ (၂)(၃)မကူးရင္ ရမယ္၊ ကူးရင္ မရဘူး။ စက္၀ုိင္းကိုၾကည့္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခုရ ထားတဲ့ ခႏၶာက (၂)နံပါတ္။ ဒီ(၂)နံပါတ္ခႏၶာထဲက (၃)နံပါတ္ျဖစ္တဲ့ အ၀ိဇၨာ သခၤါရ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကမၼဘ၀ေတြ လာ မလာသာ အကဲခတ္ပါ။ မလာလုိ႔ရွိရင္ နိဗၺာန္ရမွာပဲ။ လာလုိ႔ရွိရင္ မရဘူး။ သူမ်ားသြားေမးေနစရာလဲမလုိ၊ ျငင္းခံုေနစရာလဲမလုိပါဘူး။

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းက သမၼာဒိ႒ိတဲ့။ (၂)နဲ႔ (၃)ၾကား သမၼာဒိ႒ိေလး ၀င္ႏုိင္မွ (၂)(၃)အစပ္က ျပတ္မွာ။ သမၼာဒိ႒ိဆုိတဲ့ မဂ္၀င္ရတယ္။ မဂ္ ၀င္လာေတာ့ (၃)ဘက္ မကူးေတာ့ဘူး။ မကူးရင္ (၄)ျဖစ္စရာမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီအဆက္ကုိ ျဖတ္ႏုိင္ မျဖတ္ႏုိင္ အကဲခတ္ရမယ္။ ျဖတ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ နိဗၺာန္ရမယ္။ မျဖတ္ႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဆက္ဦးမွာပဲ။ နိဗၺာန္ရႏုိင္ မရႏုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ (၂) (၃)အဆက္ျဖတ္ႏုိင္ မျဖတ္ႏုိင္ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္။ ျဖတ္ႏုိင္ရင္ မဂ္ေပၚၿပီ။

ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ မဂ္ေပၚေအာင္ ၀ိပႆနာလုပ္ၾကရတယ္။ (၂)ထဲမွာပါတဲ့ ခႏၶာေတြကုိ ၀ိပႆနာ႐ႈရတယ္။ ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရတယ္။ ေ၀ဒနာရဲ႕ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာ၊ သိတာက မဂၢသစၥာ။ ဒီေနရာမွာ ျဖတ္တယ္။ မဂၢသစၥာ ဒီေနရာမွာ ေပၚေတာ့ (၃)နံပါတ္ သမုဒယသစၥာမလာေတာ့ဘူး။ သမုဒယသစၥာမလာေတာ့ (၄)နံပါတ္ ဒုကၡၿငိမ္းတယ္။ သံသရာျဖတ္တယ္ဆုိတာ ဒီအစပ္ မကူးေအာင္လုပ္တာ။ ဒီလို မဂ္အလုပ္လုပ္ရင္ေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းေသခ်ာၿပီ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း သမၼာဒိ႒ိ ေပၚလာၿပီ။ သမၼာ-က အမွန္အကန္၊ ဒိ႒ိ-က ျမင္တာဆုိေတာ့ ဒုကၡသစၥာ အမွန္အကန္ျမင္တာ။ သမၼာဒိ႒ိက ၾကားျဖတ္ၿပီးေတာ့ ျမင္လုိက္တယ္။ ျမင္ေတာ့ (၃)မဆက္ေအာင္ ျဖတ္လုိက္တာ၊ အဲဒါ မဂ္ပဲ။ ၀ိပႆနာလုပ္တယ္ဆုိတာ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ဉာဏ္နဲ႔ ေနာက္ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းျဖတ္ေနတာ။ ေနာက္ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းျဖတ္လုိက္ေတာ့ ေနာက္ခႏၶာျဖစ္က်ိဳးလဲ ျပတ္တယ္။ ျပတ္ေတာ့ ဒုကၡသစၥာဆုိတာ မလာေတာ့ဘူး။ ဒုကၡၿငိမ္း နိဗၺာန္၊ သမုဒယသိမ္းလဲ နိဗၺာန္ပဲ။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

Leave a Reply