ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ေန

0

ဘုရားမႀကိဳက္တာေရွာင္ၾကဥ္မွ၊ ဘုရားအလုိေတာ္က်ေအာင္ေနႏုိင္မွ ဘုရားႀကိဳက္မည္။ ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ေနလုိက္ပါက လူေတာ္လူေကာင္း ျဖစ္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ အျမင္မေတာ္ေသာအလုပ္မ်ား နဲႏုိင္သမွ်နဲေအာင္ အကုသုိလ္မကင္းေသာ အလုပ္မ်ား နဲႏုိင္သမွ်နဲေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေနလုိက္လွ်င္ ဘုရားအလုိက်ေအာင္ ေနထုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲလွသည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သတိမထားမိလုိက္လွ်င္ အသိတရားလက္လြတ္လုိ႔ မသိအမွားေတြ ျဖစ္တတ္သည္။

Leave a Reply