ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားႏုိင္သလဲ

0

နိေရာဓသမာပတ္ကုိ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သာလွ်င္ ၀င္စားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ စ်ာန္မရၾကတဲ့ သုကၡ၀ိပႆက အနာဂါမ္ ရဟႏၱာေတြ ၀င္စားလုိ႔ မရၾကပါဘူး။ စ်ာန္ရ သမာပတ္ရွစ္ပါးနဲ႔ျပည့္စံုၾကတဲ့ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာတို႔သာလွ်င္ ၀င္စားလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ ၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာမွာ ေဖာ္ျပထားလုိ႔ မွတ္သားဖြယ္ရာ တင္ျပလုိက္တာပါ။
ေက တံ သမာပဇၨႏၲိ, ေက န သမာပဇၨႏၲီတိ သေဗၺပိ ပုထုဇၨနာ, ေသာတာပႏၷာ, သကဒါဂါမိေနာ, သုကၡဝိပႆကာ စ အနာဂါမိေနာ, အရဟေႏၲာ န သမာပဇၨႏၲိ။ အ႒သမာပတၱိလာဘိေနာ ပန အနာဂါမိေနာ, ခီဏာသဝါ စ သမာပဇၨႏၲိ။ (၀ိသုဒၶိ၊ ၂။ ၃၄၄) မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း စ်ာန္မရတဲ့ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေတြ မ၀င္စားႏုိင္ပါ။ စ်ာန္ရမွသာလွ်င္ ၀င္စားႏုိင္ပါတယ္။ သမာပတ္ရွစ္ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အနာဂါမ္ ရဟႏၱာတုိ႔သာလွ်င္ ၀င္စားႏုိင္ပါတယ္။

Leave a Reply