သမုဒယသစၥာ (၂)

0

သမုဒယသစၥာအရ တဏွာသံုးမ်ိဳးဆုိတာ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တကယ့္၀ိပႆနာလုပ္ငန္းခြင္မွာ နားလည္ေအာင္ ထပ္မံ ေျပာျပလုိပါေသးတယ္။ အဆင္း အသံ အနံ႔ အရသာ ေတြ႔ထိစရာ  ဆုိတဲ့ ကာမဂုဏ္ အာရံုငါးပါးကုိ သာယာတပ္မက္တာကို ကာမတဏွာလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ သာယာတပ္မက္တာလည္းဆုိရင္ ရုပ္နာမ္အေပၚမွာ ငါစြဲ သူစြဲ စတဲ့ အထင္မွား အျမင္မွား သကၠာယဒိ႒ိေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္ကုိ ရုပ္နာမ္လုိ႔ အမွန္အတုိင္း မျမင္ႏုိင္ဘဲ သကၠာယဒိ႒ိစြဲျဖင့္႐ႈျမင္သံုးသပ္ေနၾကတဲ့အခါ သာယာတပ္မက္မႈဆုိတာ အလုိလုိ ေပၚလာတတ္တာပါပဲ။ ဒီအာ႐ံုေတြ ေတြ႔တဲ့အခါ သာယာမႈမရွိေအာင္ အာ႐ံုကုိေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္႐ႈ၊ ေပၚလာတဲ့ စိတ္ကုိေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္႐ႈေပးလုိက္ရပါတယ္။ ျဖစ္တာလည္း သိ၊ ပ်က္တာလည္း သိေနေတာ့ မၿမဲတဲ့သေဘာတရား ထင္ျမင္လာၿပီး တပ္မက္မႈ ႏွစ္သက္မႈဆုိတာေတြ မလာႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ျမင္ရတဲ့အဆင္းကလည္း ငါမဟုတ္၊ ျမင္စိတ္လည္း ငါမဟုတ္၊ ျဖစ္တဲ့သေဘာကလည္း ငါမဟုတ္၊ ပ်က္တဲ့သေဘာကလည္း ငါမဟုတ္ဆုိတာ အလုိလုိ သိျမင္သေဘာေပါက္လာခဲ့ရင္ ငါစြဲ သကၠာယဒိ႒ိဟာလည္း ႐ႈရင္းျဖင့္ေပ်ာက္သြားၿပီး အာ႐ံုအေပၚမွာ သာယာတဲ့ ကာမတဏွာလည္း လာခြင့္မရွိ၊ ေပၚခြင့္ ျဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဘ၀တဏွာဆုိတာ ဘံုဘ၀ကုိ သာယာတပ္မက္ေနတာ၊ လူျဖစ္ရင္ လူ႔ဘ၀နဲ႔ေပ်ာ္၊ နတ္ျဖစ္ေတာ့ နတ္ဘ၀နဲ႔ေပ်ာ္ေနတာ စသည္ေပါ့။ ဒီလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၿပီး သာယာယစ္မူးေနၾကတာဟာလည္း ကုိယ့္ဘ၀ ကုိယ္ ၿမဲတယ္ထင္ေနတဲ့ သႆတအျမင္ေၾကာင့္ပါပဲ။ တကယ့္လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အေနနဲ႔ ေျပာျပရရင္ ခ်မ္းသာတဲ့ သုခေ၀ဒနာေပၚတယ္ဆုိပါစုိ႔။ ခ်မ္းသာတဲ့သုခေ၀ဒနာကုိ ဒီလုိေလးပဲ ၾကာရွည္ တည္တံ့ေနေစခ်င္တာဟာ လူတုိင္းရဲ႕ သဘာ၀ပါ။ ဒီလုိဆႏၵဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလည္းဆုိရင္ သုခေ၀ဒနာေလး ပ်က္သြားမွာကုိ မလုိလားလုိ႔၊ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနေစခ်င္လုိ႔ပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ သုခေ၀ဒနာေလး ျဖစ္ေနတာကုိ ၿမဲေစလုိတာေပါ့။ ဒါဟာ အျဖစ္ကုိ သာယာတဲ့ ဘ၀တဏွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမဲေစလုိတဲ့ဆႏၵက သႆတဒိ႒ိအယူေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀တဏွာက သႆတဒိ႒ိနဲ႔ တြဲျဖစ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရတာပါ။ အျဖစ္ကုိ သာယာမယ္ဆုိရင္ သႆတလည္းျဖစ္၊ ဘ၀တဏွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိမျဖစ္သင့္တာေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ သုခေ၀ဒနာေပၚလာရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ ျဖစ္သေဘာနဲ႔ ပ်က္သေဘာကုိ ထိထိမိမိ သိျမင္သေဘာေပါက္ေအာင္ စူးစူးစုိက္စုိက္ ႐ႈရပါတယ္။ ပ်က္တာကုိ ပ်က္တဲ့အတုိင္းေလး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရင္ အျဖစ္ကုိ မသာယာေတာ့တဲ့အခါ တဏွာလည္း လာမွာမဟုတ္ေတာ့သလုိ သႆတဒိ႒ိလည္း အလုိလုိ ကြာသြားပါလိမ့္မယ္။ အျဖစ္ကုိသာယာတာက ဘ၀တဏွာ၊ အျဖစ္ကုိသာယာတဲ့တဏွာနဲ႔ တြဲျဖစ္တဲ့ဒိ႒ိက သႆတဒိ႒ိ။ ဒီသႆတဒိ႒ိစင္ေအာင္ အပ်က္ကုိ ျမင္ေအာင္ ႐ႈေပးရပါတယ္။ အပ်က္ျမင္မွ အျဖစ္ကုိ မခင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္ကုိသာယာတဲ့တဏွာနဲ႔တြဲျဖစ္တဲ့ တည္ၿမဲအယူစင္ဖုိ႔ အပ်က္ကုိျမင္ေအာင္ ႐ႈ။ အျပန္အားျဖင့္ အပ်က္ကုိသာယာတဲ့ တဏွာနဲ႔တြဲျဖစ္တဲ့ အျပတ္အယူစင္ဖုိ႔ အျဖစ္ကုိ ျမင္ေအာင္႐ႈ။

ေနာက္တစ္ခုက ၀ိဘ၀တဏွာ။ ဘ၀ျပတ္တာကုိ အလုိရွိတဲ့တဏွာေပါ့။ အလုိရွိတာက တဏွာ၊ အျပတ္ကို သေဘာက်တာက ဒိ႒ိ။ ဒီဒိ႒ိကုိ ဥေစၧဒဒိ႒ိလုိ႔ ဆုိတယ္။ လက္ေတြ႔သေဘာနဲ႔ ေျပာျပရရင္ ဆင္းရဲတဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားရတဲ့အခါ ဒုကၡေ၀ဒနာေပၚေနတာပါပဲ။ ဒီီလုိိ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ိဳးက်ေတာ့ ဘယ္သူမွမခံစားခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒီဒုကၡ အျမန္ေပ်ာက္ေစခ်င္တာဟာ သတၱ၀ါတုိင္းရဲ႕ အာသီသပါပဲ။ ဒီေတာ့ အပ်က္ကုိသာယာတာက ၀ိဘ၀တဏွာ၊ အျပတ္အယူက ဥေစၧဒဒိ႒ိ။ ဒီလုိေ၀ဒနာမ်ိဳးကုိလည္း ေတးမထားဘဲ ျဖစ္သေဘာ ပ်က္သေဘာ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ကုိ ဉာဏ္ထဲ ထင္ျမင္ေနေအာင္ စူးစုိက္ၾကည့္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာမုိ႔ ျဖစ္လာၿပီး ပ်က္တတ္တဲ့သေဘာမို႔ ပ်က္သြားတာကုိ သေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္တာကုိသိေနတာေၾကာင့္ အပ်က္ကုိ အလုိမရွိေတာ့သလုိ အျပတ္အယူလည္း ကင္းစင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပ်က္အလုိမရွိေတာ့ ၀ိဘ၀တဏွာ မလာေတာ့သလုိ အျပတ္အယူကင္းသြားေတာ့ ဥေစၧဒဒိ႒ိလည္း စင္သြားတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဥေစၦဒဒိ႒ိ ကင္းစင္ဖုိ႔အတြက္ အျဖစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရပါတယ္။

လုိရင္းအေနနဲ႔ ဘယ္ေ၀ဒနာေပၚသည္ျဖစ္ေစ ေ၀ဒနာရဲ႕ သေဘာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကုိသာ ဉာဏ္ထဲ ထင္ျမင္ေနေအာင္ စူးစူးစုိက္စုိက္ ၾကည့္ေပးဖုိ႔သာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ သိျမင္ေနတာဟာ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေနတာပါပဲ။ ျဖစ္တဲ့သေဘာနဲ႔ ပ်က္တဲ့သေဘာေတြခ်ည္းပါလားလုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္သြားရင္ ဘယ္အရာအေပၚမွာမွ ငါတင္ၿပီး စြဲယူစရာရွိေတာ့မွာမဟုတ္သလုိ ဘယ္အရာအေပၚမွာမွ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါလည္း ထင္ျမင္ယူဆစရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ တကယ့္ အရွိသေဘာကုိ ေဖာက္ထြင္းျမင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာေတြ သိျမင္သေဘာေပါက္လာတဲ့အခါ ၿပီးျပတ္အယူ ဥေစၧဒဒိ႒ိစင္သြားမွာျဖစ္သလို ပ်က္တဲ့သေဘာေတြ သိျမင္သေဘာေပါက္လာတဲ့အခါ တည္ၿမဲတယ္ထင္ေနတဲ့ သႆတအယူေတြ ၀င္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရင္ သကၠာယဒိ႒ိစင္တယ္။ အျဖစ္ကိုျမင္ရင္ ဥေစၧဒဒိ႒ိစင္တယ္။ အပ်က္ကုိျမင္ရင္ သႆတဒိ႒ိစင္တယ္။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ေနတဲ့အခုိက္ မဂၢင္ငါးပါး၀င္ေနသျဖင့္ တဏွာသံုးမ်ိဳးလည္း မလာႏုိင္ေတာ့ တဏွာလည္း ခ်ဳပ္၊ ဒိ႒ိလည္းျပဳတ္ပါတယ္။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ တဏွာသံုးမ်ိဳးကုိ သမုဒယသစၥာလုိ႔ ဓမၼစၾကာမွာ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။ ဒီသမုဒယသစၥာ ေသဖုိ႔အေရးဟာလည္း ျဖစ္ပ်က္႐ႈျခင္းမွာတစ္ပါး အျခားမရွိပါဘူး။

Leave a Reply