၀ါတြင္းကာလ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း

0

(၂-၉-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ ဒုတိယအဆင့္ သင္ၾကားေပးေနစဥ္

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)၌ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီကုိယ္တုိင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေသာ ၀ါတြင္းကာလ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းကို

၁။ စေနေန႔ (၁း၀၀)နာရီမွ (၃း၀၀)နာရီအထိ တတိယအဆင့္

၂။ တနဂၤေႏြေန႔ (၁း၀၀)နာရီမွ (၂း၃၀)နာရီအထိ ပထမအဆင့္

၃။ တနဂၤေႏြေန႔ (၂း၃၀)နာရီမွ (၄း၀၀)နာရီအထိ ဒုတိယအဆင့္ဟူ၍ အခ်ိန္သံုးခ်ိန္ပိုင္းျခားလ်က္ ၀ါဆိုၿပီးကတည္းက အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ပံုမွန္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ အသက္အရြယ္မေရြး မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္သည္။ (ျမန္မာလိုသာ သင္ေပးသည္)။

သတင္း

Leave a Reply