ဒသမအႀကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ (၇)ရက္တရားစခန္း အလွဴရွင္မ်ား

0

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ဒသမအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

အ႐ုဏ္ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အ႐ုဏ္ဆြမ္းတစ္နပ္ (၆၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၈-၁၂-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၂-၁၂-၁၂

စေနေန႔

ဦးခင္ေမာင္ေအး+ေဒၚေ႒းေ႒း၀င္း၊ င/၉၉၆၊ ၀ဇီရာ(၈)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ုိင္း

၂၃-၁၂-၁၂

တနဂၤေႏြေန႔

ဦးေက်ာ္တင့္+ေဒၚခင္ရီမိသားစု၊ ဘုရင္းေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ၀ါးဓနိဆုိင္၊ (၄၉)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၄-၁၂-၁၂

တလၤာေန႔

ေဒၚလွရီ၊ ေဒၚႏြဲ႔၊ ေဒၚတင္ျမင့္ (အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား)

၂၅-၁၂-၁၂

အဂၤါေန႔

ကြယ္လြန္သူဦးေဖသန္းအားရည္စူး၍ ေဒၚစိန္ျမင့္မိသားစု၊ ဋ/၇၆၀၊ ဣႏၵာ(၉)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၆-၁၂-၁၂

ဗုဒၶဟူးေန႔

အာစိဏၰကံေယာဂီမ်ား (ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္ရိပ္သာ)

၂၇-၁၂-၁၂

ၾကာသပေတးေန႔

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း+ေဒၚေအးေအးေမာ္၊ သား-ေမာင္ဉာဏ္လင္းဆက္၊ သမီး-ေအးလင္းဆက္၊ ဋ/၁၀၃၃၊ ဣႏၵာ(၁၀)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၈-၁၂-၁၂

ေသာၾကာေန႔

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္စိုး+ေဒၚေအးက်င္စိန္၊ သား ေမာင္မ်ိဳးသန္းထြဋ္၊ ေဒၚခ်စ္ ကုန္မ်ိဳးစံုဆုိင္၊ (စ်)ေစ်း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၉-၁၂-၁၂

စေနေန႔

ဦးေဇာ္မင္း+ေဒၚသီတာမ်ိဳး မိသားစု၊ ဆ/၂၉၃၊ သုနႏၵာ (၇)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ဒသမအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

ေန႔ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – ေန႔ဆြမ္းတစ္နပ္ (၁၂၀၀၀၀)က်ပ္

(၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၈-၁၂-၂၀၁၂) ရက္အထိ

 

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၂-၁၂-၁၂

စေနေန႔

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ဦးေအး၀င္း+ေဒၚစန္းစန္းဦး၊ သမီး မေသာ္တာေအာင္ မိသားစု၊ ေခတၱ စကၤာပူ

၂၃-၁၂-၁၂

တနဂၤေႏြေန႔

ဦးေက်ာ္တင့္+ေဒၚခင္ရီမိသားစု၊ ဘုရင္းေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ၀ါးဓနိဆုိင္၊ (၄၉)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၄-၁၂-၁၂

တလၤာေန႔

ဦးဖုန္းႏုိင္+ေဒၚခ်ယ္ရီ၀င္းမိသားစု၊ လမင္းအိမ္ စားေသာက္ဆုိင္၊ ႀကိဳးတံတားလမ္း၊ ဋ/ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၅-၁၂-၁၂

အဂၤါေန႔

ကြယ္လြန္သူဦးေဖသန္းအားရည္စူး၍ ေဒၚစိန္ျမင့္မိသားစု၊ ဋ/၇၆၀၊ ဣႏၵာ(၉)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၆-၁၂-၁၂

ဗုဒၶဟူးေန႔

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ထြန္း+ေဒၚတင္တင္ေအးမိသားစု၊ ခေရရိပ္သာ၊ ေနျပည္ေတာ္

၂၇-၁၂-၁၂

ၾကာသပေတးေန႔

ဦးေမာင္ရီ+ေဒၚေမႊးေမႊးတင္မိသားစု၊ ၿခံ (၁၈၁)၊ စိန္ရတီလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၈-၁၂-၁၂

ေသာၾကာေန႔

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္စိုး+ေဒၚေအးက်င္စိန္၊ သား ေမာင္မ်ိဳးသန္းထြဋ္၊ ေဒၚခ်စ္ ကုန္မ်ိဳးစံုဆုိင္၊ (စ်)ေစ်း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားဌာန

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးဌာန)

ဒသမအႀကိမ္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္း

ေန႔အခ်ိဳပြဲအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း – အခ်ိဳပြဲတစ္ရက္စာ (၃၀၀၀၀)က်ပ္။

(၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ မွ (၂၈-၁၂-၂၀၁၂) ရက္အထိ

စဥ္

ရက္စြဲ

အလွဴရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

၂၂-၁၂-၁၂

စေနေန႔

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ဦးေအး၀င္း+ေဒၚစန္းစန္းဦး၊ သမီး မေသာ္တာေအာင္ မိသားစု၊ ေခတၱ စကၤာပူ

၂၃-၁၂-၁၂

တနဂၤေႏြေန႔

ဦးေက်ာ္တင့္+ေဒၚခင္ရီမိသားစု၊ ဘုရင္းေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ၀ါးဓနိဆုိင္၊ (၄၉)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု

၂၄-၁၂-၁၂

တလၤာေန႔

ဦး၀င္းလိႈင္+ေဒၚခင္ေမစီမိသားစု၊ ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ကမၻာေအး၊ ေရကူး

၂၅-၁၂-၁၂

အဂၤါေန႔

ကြယ္လြန္သူဦးေဖသန္းအားရည္စူး၍ ေဒၚစိန္ျမင့္မိသားစု၊ ဋ/၇၆၀၊ ဣႏၵာ(၉)လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၆-၁၂-၁၂

ဗုဒၶဟူးေန႔

ဦးတက္ၿဖိဳး+ေဒၚစန္းတင္မိသားစု၊ ထူးကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ဋ/ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၇-၁၂-၁၂

ၾကာသပေတးေန႔

ဦးတက္ၿဖိဳး+ေဒၚစန္းတင္မိသားစု၊ ထူးကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၊ သုနႏၵာလမ္း၊ ဋ/ေျမာက္ဥကၠလာ

၂၈-၁၂-၁၂

ေသာၾကာေန႔

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္စိုး+ေဒၚေအးက်င္စိန္၊ သား ေမာင္မ်ိဳးသန္းထြဋ္၊ ေဒၚခ်စ္ ကုန္မ်ိဳးစံုဆုိင္၊ (စ်)ေစ်း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

 

 

Leave a Reply