(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း

0

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၇)ရက္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားစခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါၿပီ။

တရားစခန္းရက္- ၁၃၇၅-ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလဆန္း (၁)ရက္ေန႔မွ (၇)ရက္ေန႔အထိ။

(၃၁-၁-၂၀၁၄) ရက္မွ (၆-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔အထိ

ေနရာ- ျမကၽြန္းသာမိုးကုတ္ရိပ္သာ (တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႔ပြားေရးဌာန)၊ ရတနာကၽြန္းရိပ္သာ၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ဖုန္း- ၀၁-၆၉၁၅၅၃

အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕

ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္ရိပ္သာ

 

မွတ္ခ်က္။   ။ ေယာဂီမ်ားသည္ (၃၀-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အေရာက္လာၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး (၇-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္စာစားၿပီးမွ ျပန္ထြက္ၾကရပါမည္။

Leave a Reply