ျမကၽြန္းသာ မုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

၁။ (၁၁-၀၇-၂၀၀၉) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၀၉-၂၀၀၉)ရက္ေန႔အထိ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ ၀ါတြင္းကာလဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ (၁၁) ေယာက္ရွိ၏။  (၂၆-၀၉-၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပ ခဲ့သည္။

၂။ (၁၈-၁၀-၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၌ လြင္ဦးေထြး အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီလီမီတက္ပုိင္ရွင္ ဦး၀င္းလြင္ဦး+ေဒၚမိမိေထြး မိသားစုတို႔မွ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၃။ (၁၁-၀၄-၂၀၁၀) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၀၄-၂၀၁၀) ရက္ေန႔အထိ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ (၁/၂၀၁၀) မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၁၀)ရက္တရားစခန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေယာဂီဦးေရ (၁၄၀) ၀င္ေရာက္တရားထုိင္ၾကသည္။

၄။ (၀၁-၀၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၌ အလ်ားေပ(၆၀)၊ အနံ(၃၅) ေပရွိ သံုးထပ္ေယာဂီေဆာင္ႀကီးကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈျဖင့္ ေပါင္းစု၍ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ဆဲသံုးထပ္ေယာဂီေဆာင္ႀကီး

၅။ (၀၁-၀၅-၂၀၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၅-၀၅-၂၀၁၀) ရက္ေန႔အထိ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ ပထမအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ (၁၆)ေယာက္ ေအာင္ျမင္၍ ဒုတိယအဆင့္တြင္ (၁၈)ေယာက္ ေအာင္ျမင္သည္။ (၁၅-၀၅-၂၀၁၀)ေန႔တြင္ ေအာင္လက္ မွတ္ႏွင့္ဆုေပးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၆။ (၂၅-၀၇-၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၌ ပထမအႀကိမ္ စုေပါင္း၀ါဆုိ သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၇။ (၀၃-၀၈-၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရပ္သာ၌ ဖခင္ႀကီး ဦးစုိင္းမုိင္း၊ မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ဦးတုိ႔အား ရည္စူး၍ ဦးစုိင္းေအးေက်ာ္ +ေဒၚနန္းျမစိန္၊ ဦးဗုိလ္မင္းဂၢါ +ေဒၚၾကည္ၾကည္စိန္၊ ဦးစုိင္းျမတ္ေက်ာ္ +ေဒၚခင္သန္းေအး၊ ဦးကုိလတ္ +ေဒၚၾကည္ၾကည္ရွိန္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္ +ေဒၚၾကည္ၾကည္လိႈင္ မိသားစုတုိ႔မွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းအပ္ေသာ  ေထရာ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္ ေရစက္ခ်ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၈။(၁၁-၀၈-၂၀၁၀) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၀၈-၂၀၁၀) ရက္ေန႔အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ (၂/၂၀၁၀) မုိးကုတ္ ၀ိပႆနာအလုပ္သင္ (၁၀)ရက္တရားစခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေယာဂီဦးေရ (၁၀၀) ၀င္ေရာက္ တရားထုိင္ၾကသည္။

၉။ (၀၉-၁၀-၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ (ဗိုလ္ႀကီး၀င္းေဇာ္) +ေဒၚမိမိယမင္း၊ သမီး မယြန္းသဒၶါဦး မိသားစုတုိ႔မွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း အပ္ေသာ သံဃာေယာဂီ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေရစက္ခ်ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

၁၀။ (၀၉-၁၀-၂၀၁၀)ရက္ေန႔မွ (၁၈-၁၀-၂၀၁၀)ရက္ေန႔အထိ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ တတိယအႀကိမ္ (၃/၂၀၁၀) မုိးကုတ္၀ိပႆနာအလုပ္သင္(၁၀)ရက္တရား စခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေယာဂီဦးေရ (၁၀၀)၀င္ေရာက္ တရားထုိင္ၾကသည္။

၁၁။ (၃၁-၀၇-၂၀၁၀)ရက္ေန႔မွ (၁၀-၁၀-၂၀၁၀)ရက္ေန႔အထိ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ၀ါတြင္းကာလဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ (၁၂)ေယာက္ ေအာင္ျမင္၍ ဒုတိယအဆင့္တြင္ (၇)ေယာက္ေအာင္ ျမင္သည္။ (၃၀-၁၀-၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား က်ဥ္းပခဲ့သည္။

၁၂။ (၁၄-၁၁-၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္း မဟာဘံုကထိန္ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္။     ။ ျမကၽြန္းသာမုိးကုတ္၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၌ ပင္မအေဆာက္အဦမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ထပ္ ဓမၼာ႐ံုႀကီး၊ ပင္မဆြမ္းစားေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားေယာဂီေဆာင္၊ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္၊ ယာယီဓမၼာ႐ံု ေက်ာင္းေဆာင္၊ သိမ္ေတာ္ႀကီး၊ လမ္း၊ ေရ၊ မီး၊ ေယာဂီသံုးအိမ္သာမ်ားကို ေက်ာင္းဒါယကာႀကီး ဦးလွၾကည္ + ေက်ာင္းဒါယိကာမႀကီး ေဒၚေအးေအးသြယ္မိသားစုမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း၍ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ေသာ စားပဲြ ကုလားထုိင္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ စသည္ အားလံုးကုိလည္း လိုအပ္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ၀ယ္ယူလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မွတ္တမ္း- ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ